Chuyên đề kế toán

| Chọn nhan đề để:
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

Tác giả: -- Bộ Tài chính

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải , 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (6). Kho tài liệu: Tầng 09 657 CH250Đ. Đặt mượn
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Tác giả: -- Vụ chế độ kế toán và Kiểm toán; Bộ Tài Chính. Hệ thống kế toán Việt Nam

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (3). Kho tài liệu: Tầng 09 657 CH250Đ. Đặt mượn
Hướng dẫn lập - đọc & phân tích báo cáo tài chính báo cáo kế toán quản trị

Tác giả: Võ, Văn Nhị. -- Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (4). Kho tài liệu: Tầng 09 657 H561D. Đặt mượn
Lập, đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính

Tác giả: Nguyễn, Năng Phúc; Nguyễn, Văn Công; Trần, Quý Liên.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (1). Kho tài liệu: Tầng 09 657 L123Đ. Đặt mượn
Phân tích các báo cáo tài chính : lý thuyết, bài tập & bài giải

Tác giả: Nguyễn, Công Bình; Đặng, Kim Cương.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Giao thông vận tải , 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (1). Kho tài liệu: Tầng 09 332.07 PH121T. Đặt mượn

Phát triển bởi D&L