Nguyễn, Ngọc Hòa

Giáo trình luật hình sự Việt Nam. T.2 Trường Đại học Luật Hà Nội. - Hà Nội : Công an nhân dân , 2013 - 522 tr. ; 21cm


Criminal law--Study and teaching.--Vietnam
Luật hình sự--Học tập và giảng dạy.--Việt Nam

345.597 / GI-108T

Phát triển bởi D&L