Phạm, Văn Khoan

Giáo trình quản lý tài chính công Chương trình dành cho các lớp không thuộc chuyên ngành Quản lý tài chính công Phạm Văn Khoan ch.b. - Hà Nội : Tài chính , 2007 - 351 tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Học viện Tài chính

Trình bày những vấn đề cơ bản về tài chính công và quản lí tài chính công, quản lí thu ngân sách nhà nước, quản lí chi đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước, quản lí chi thường xuyên, tổ chức cân đối ngân sách nhà nước và quản lí các quĩ tài

30000 VNĐ


Quản lí
Tài chính

352.407 / GI-108T

Phát triển bởi D&L